1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Misją Szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

Start Konkursy ZP/K/7/2016 - Świadczenie usług zdrowotnych w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie
ZP/K/7/2016 - Świadczenie usług zdrowotnych w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie PDF Drukuj Email

Komendant

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ

Lublin Al. Racławickie 23,

działając w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)

oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych e środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS

 

i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Część 1. Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w bloku operacyjnym w 1 WSzKzP SP ZOZ, Lublin Al. Racławickie 23.

Część 2. Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w oddziałach szpitalnych i w Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 1 WSzKzP SP ZOZ, Lublin Al. Racławickie 23.

Część 3. Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 1 WSzKzP SP ZOZ, Lublin Al. Racławickie 23 po godzinach normalnej ordynacji.

Szczegółowe warunki konkursu ofert udostępnione będą w siedzibie 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie Al. Racławickie 44, Kancelaria ogólna budynek nr 1, pokój nr 22 i na stronie internetowej www.1wszk.pl od dnia 30.08.2016 r.

 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU KONKURSU – od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017 r.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 12.09.2016 r. do godz. 8.45 w kancelarii ogólnej (p. 22).

Oferta powinna być zaadresowana:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 44 i oznaczona napisem „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – nie otwierać przed dniem 12.09.2016 r.”.

 

Posiedzenie komisji i otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2016 r. o godz. 9.00.

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o wyniku konkursu drogą pisemną oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń.

W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

W konkursie ofert nie mogą brać udziału pracownicy 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

 

Lublin, dnia 30.08.2016 r.                                                            w/z płk mgr inż. Wiesław TYRKA

Załączniki
Download this file (rozstrzygnięcie.doc)rozstrzygnięcie.doc[ ]50 Kb13.09.2016 14:25
Download this file (SWKO + załączniki.rar)SWKO + załączniki.rar[ ]582 Kb30.08.2016 13:06