1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Misją Szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

Start Konkursy ZP/K/6-2016 - Świadczenie usług zdrowotnych w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie
ZP/K/6-2016 - Świadczenie usług zdrowotnych w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie PDF Drukuj Email

Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie,
Al. Racławickie 23, działając w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS

 

i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Część 1. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii i przez lekarzy będących w trakcie specjalizacji (po trzech latach od rozpoczęcia specjalizacji) w Oddziale Kardiologii  w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

Część 2. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych i przez lekarzy będących w trakcie specjalizacji (po trzech latach od rozpoczęcia specjalizacji) w Klinice Chorób Wewnętrznych w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

 

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert udostępnione będą w siedzibie 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie Al. Racławickie 44, Kancelaria ogólna budynek nr 1, pokój nr 22 i na stronie internetowej www.1wszk.pl od dnia 13.05.2016 r.

 

 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU KONKURSU

36 m-cy od dnia zawarcia umowy

 

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 23.05.2016 r. do godz. 11.00 w kancelarii ogólnej (p. 22).

Oferta powinna być zaadresowana:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 44 i oznaczona napisem „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – nie otwierać przed dniem 23.05.2016 r.”.

 

Posiedzenie komisji i otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2016 r. o godz. 11.15.

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o wyniku konkursu drogą pisemną oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń.

W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

W konkursie ofert nie mogą brać udziału pracownicy 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie.

 

 

 

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

 

Lublin, dnia 13.05.2016 r.                                                                        w/z płk mgr inż. Wiesław TYRKA

Załączniki
Download this file (Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert.pdf)Zawiadomienie o wyniku konkursu ofert.pdf[ ]629 Kb01.06.2016 09:04
Download this file (SWKO + załączniki.rar)SWKO + załączniki.rar[ ]222 Kb13.05.2016 14:02