Start Konkursy ZP/K/8/2016 - Świadczenie usług zdrowotnych w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie
ZP/K/8/2016 - Świadczenie usług zdrowotnych w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie PDF Drukuj Email

UWAGA : KONKURS ZOSTAŁ UNIEWAŻNIONY - PRZEDMIOTOWE PISMO W ZAŁĄCZENIU

Komendant

1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ

Lublin Al. Racławickie 23,

działając w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)

oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS

 

i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Część 1. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów i przez lekarzy będących  w trakcie specjalizacji (po dwóch latach od rozpoczęcia) w zakresie chorób wewnętrznych                     lub w zakresie kardiologii w klinice chorób wewnętrznych w 1 WSzKzP SP ZOZ, Lublin Al. Racławickie 23 po godzinach normalnej ordynacji.

Część 2. Świadczenie usług zdrowotnych przez diagnostów laboratoryjnych w Pracowni Analityki Lekarskiej w 1 WSzKzP SP ZOZ, Lublin Al. Racławickie 23 po godzinach normalnej ordynacji.

Część 3. Świadczenie usług zdrowotnych przez diagnostów laboratoryjnych w Pracowni Serologii w 1 WSzKzP SP ZOZ, Lublin Al. Racławickie 23 po godzinach normalnej ordynacji.

 

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert udostępnione będą w siedzibie 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie Al. Racławickie 44, Kancelaria ogólna budynek nr 1, pokój nr 22 i na stronie internetowej www.1wszk.pl od dnia 12.09.2016 r.

 

 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU KONKURSU – od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017 r.

 

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 20.09.2016 r. do godz. 11.45 w kancelarii ogólnej (p. 22).

Oferta powinna być zaadresowana:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 44 i oznaczona napisem „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – nie otwierać przed dniem 20.09.2016 r.”.

 

Posiedzenie komisji i otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2016 r. o godz. 12.00.

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o wyniku konkursu drogą pisemną oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń.

W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu    w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

W konkursie ofert nie mogą brać udziału pracownicy 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie.

 

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

 

Lublin, dnia 12.09.2016 r.     płk mgr Marcin SYGUT

Załączniki
Download this file (UNIEWAŻNIENIE KONKURSU Z DN. 15.09.2016.doc)UNIEWAŻNIENIE KONKURSU Z DN. 15.09.2016.doc[ ]52 Kb15.09.2016 13:51
Download this file (SWKO + załączniki.rar)SWKO + załączniki.rar[ ]597 Kb12.09.2016 13:57