1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Misją Szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

Start Konkursy Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PDF Drukuj Email

Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie,

Al. Racławickie 23, działając w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych                w zakresie:

 

 

Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii                 i intensywnej terapii w Bloku Operacyjnym 1WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

 

 

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert udostępnione będą w siedzibie 1 WSzKzP SP ZOZ

w Lublinie Al. Racławickie 44, budynek nr 1,Kancelaria ogólna pokój nr 22 i na stronie

internetowej www.1wszk.pl od dnia 12.06.2015 r.

 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU KONKURSU – od dnia 01.07.2015 r.                       do 30.06.2018 r.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 19.06.2015 r. do godz. 11.00

w kancelarii ogólnej (p. 22).

Oferta powinna być zaadresowana:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 44

i oznaczona napisem „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – nie otwierać przed dniem 19.06.2015 r.”.

Posiedzenie komisji i otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2015 r. o godz. 11.15.

 

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o wyniku konkursu drogą pisemną oraz                w siedzibie na tablicy ogłoszeń.

W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć

do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia

konkursu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

W konkursie ofert nie mogą brać udziału pracownicy 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego               z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie.

 

 

 

KOMENDANT

płk dr n. med. Zbigniew KĘDZIERSKI

Załączniki
Download this file (rozstrzygnięcie.doc)rozstrzygnięcie.doc[ ]48 Kb22.06.2015 09:50
Download this file (SWKO + załaczniki.rar)SWKO + załaczniki.rar[ ]165 Kb12.06.2015 08:25