1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Misją Szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

Start Konkursy Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PDF Drukuj Email

Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie,
Al. Racławickie 23, działając w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r.               o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych                             (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych                  w zakresie:

Część 1. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę urologa posiadającego uprawnienia do badań klinicznych i minimum ośmioletni staż w zawodzie lekarza, w Oddziale Urologii 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

Część 2. Świadczenie usług medycznych przez lekarza specjalistę patomorfologa posiadającego minimum 15-letni staż pracy w zawodzie, w Pracowni Patomorfologii

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

Część 3. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej w Centrum Rehabilitacji 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

Część 4. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii w poradni specjalistycznej ortopedycznej 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

Część 5. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza będącego w trakcie specjalizacji z neurologii po dwóch latach od rozpoczęcia specjalizacji w Oddziale Neurologii 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

Część 6. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę neurologa w pracowni elektrofizjologicznej w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie poza godzinami normalnej ordynacji.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert udostępnione będą w siedzibie 1 WSzKzP SP ZOZ                    w Lublinie Al. Racławickie 44, Kancelaria ogólna budynek nr 1, pokój nr 22 i na stronie internetowej www.1wszk.pl od dnia 09.04.2015 r.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU KONKURSU – od dnia 1.05.2015 do 31.12.2017 r.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 17.04.2015 r. do godz. 11.00                       w kancelarii ogólnej (p. 22).

Oferta powinna być zaadresowana:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 44                      i oznaczona napisem „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – nie otwierać                przed dniem 17.04.2015 r.”.

Posiedzenie komisji i otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2015 r. o godz. 11.15.

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o wyniku konkursu drogą pisemną oraz w siedzibie                   na tablicy ogłoszeń.

W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć                     do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

W konkursie ofert nie mogą brać udziału pracownicy 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego               z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie.

 

KOMENDANT

 

 

płk dr n. med. Zbigniew KĘDZIERSKI

Załączniki
Download this file (rozstrzygnięcie.doc)rozstrzygnięcie.doc[ ]54 Kb27.04.2015 11:29
Download this file (SWKO+załączniki.rar)SWKO+załączniki.rar[ ]196 Kb09.04.2015 08:30