Start Konkursy Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PDF Drukuj Email

Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie,
Al. Racławickie 23, działając w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie:


Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii, lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych będących w trakcie specjalizacji z kardiologii i lekarzy będących w trakcie specjalizacji z kardiologii (po 2 latach od rozpoczęcia) w oddziale kardiologii  1WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

 

 Szczegółowe warunki konkursu ofert udostępnione będą w siedzibie 1 WSzKzP SP ZOZ
w Lublinie Al. Racławickie 44, budynek nr 1,Kancelaria ogólna pokój nr 22, Al. Racławickie 23 (tablica ogłoszeń) i na stronie internetowej www.1wszk.pl od dnia 22.09.2015 r.

 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU KONKURSU – 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 22.09.2015 r. do godz. 11.15
w kancelarii ogólnej 1WSzKzP SP ZOZ w Lublinie (p. 22 Al. Racławickie 44 budynek nr 1).
Oferta powinna być zaadresowana:
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 44
i oznaczona napisem „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – nie otwierać przed dniem 22.09.2015 r.”.


Posiedzenie komisji i otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2015 r. o godz. 11.15.

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o wyniku konkursu drogą pisemną oraz  w siedzibie na tablicy ogłoszeń.
W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć
do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia
konkursu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania
W konkursie ofert nie mogą brać udziału pracownicy 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego  z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie.

 

 

       KOMENDANT


płk dr n. med. Zbigniew KĘDZIERSKI

Załączniki
Download this file (SWKO+załączniki.rar)SWKO+załączniki.rar[ ]166 Kb08.09.2015 12:49