1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Misją Szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

Start Konkursy Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PDF Drukuj Email

Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie,
Al. Racławickie 23, działając w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Część 1. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych w Klinice Chorób Wewnętrznych 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

Część 2. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii i przez lekarzy będących w trakcie specjalizacji po trzech latach od rozpoczęcia specjalizacji w Oddziale Chirurgii Urazowej , Ortopedii i Neurochirurgii w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

Część 3. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

Część 4. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii w postaci dyżurów niestacjonarnych w celu zabezpieczenia zabiegów operacyjnych w

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

Część 5. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

Część 6. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w postaci dyżurów niestacjonarnych w celu zabezpieczenia zabiegów operacyjnych w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

Część 7. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej, onkologicznej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej i w Oddziale Chirurgii Onkologicznej w  1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie .

Część 8. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej, onkologicznej w Poradni Specjalistycznej Chirurgicznej, Onkologicznej, Proktologicznej.

Część 9. Świadczenie usług zdrowotnych przez pielęgniarki w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w postaci dyżurów niestacjonarnych w celu zabezpieczenia zabiegów operacyjnych w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert udostępnione będą w siedzibie 1 WSzKzP SP ZOZ  w Lublinie Al. Racławickie 23, Kancelaria ogólna budynek nr 6, pokój nr 28 i na stronie internetowej www.1wszk.pl od dnia 28.05.2014 r.

 

 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU KONKURSU – od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017 r.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 16.06.2014 r. do godz. 11.00 w kancelarii ogólnej (p. 28).

Oferta powinna być zaadresowana:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 23 i oznaczona napisem „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – nie otwierać przed dniem 16.06.2014 r.”.

 

Posiedzenie komisji i otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2014 r. o godz. 11.15.

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o wyniku konkursu drogą pisemną oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń.

W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

W konkursie ofert nie mogą brać udziału pracownicy 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego  z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie.

KOMENDANT

płk dr n. med. Zbigniew KĘDZIERSKI

Załączniki
Download this file (rozstrzygnięcie.doc)rozstrzygnięcie.doc[ ]58 Kb20.06.2014 11:18
Download this file (zbiorcze zest. ofert.doc)zbiorcze zest. ofert.doc[ ]75 Kb16.06.2014 13:53
Download this file (maj swko +załączniki.rar)maj swko +załączniki.rar[ ]269 Kb28.05.2014 13:11