1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Misją Szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

Start Konkursy Świadczenie usług zdrowotnych w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie
Świadczenie usług zdrowotnych w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie PDF Drukuj Email

Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie,
Al. Racławickie 23, działając w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Część 1. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie otorynolaryngologii w Oddziale Laryngologicznym 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

Część 2. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie okulistyki w Oddziale Okulistycznym 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

Część 3. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza będącego w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

Część 4. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza będącego w trakcie specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej (po trzecim roku specjalizacji) w postaci dyżurów niestacjonarnych dla zabezpieczenia zabiegów operacyjnych w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

Część 5. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza w Izbie Przyjęć 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

Szczegółowe warunki konkursu ofert udostępnione będą w siedzibie 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie Al. Racławickie 23, Kancelaria ogólna budynek nr 6, pokój nr 28 i na stronie internetowej www.1wszk.pl od dnia 14.03.2014 r.

 

 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU KONKURSU – od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017 r.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 21.03.2014 r. do godz. 11.00 w kancelarii ogólnej (p. 28).

Oferta powinna być zaadresowana:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 23 i oznaczona napisem „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – nie otwierać przed dniem 21.03.2014 r.”.

 

Posiedzenie komisji i otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2014 r. o godz. 11.15.

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o wyniku konkursu drogą pisemną oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń.

W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

W konkursie ofert nie mogą brać udziału pracownicy 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie.

KOMENDANT

płk dr n. med. Zbigniew KĘDZIERSKI

Załączniki
Download this file (rozstrzygnięcie.doc)rozstrzygnięcie.doc[ ]51 Kb25.03.2014 12:35
Download this file (SWKO + załączniki.rar)SWKO + załączniki.rar[ ]118 Kb14.03.2014 14:30