1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Misją Szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

Start Konkursy Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych PDF Drukuj Email

Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie,
Al. Racławickie 23, działając w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r.                o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych                             (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych                  w zakresie:

 

Część 1. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii i przez lekarzy będących w trakcie specjalizacji po trzech latach od rozpoczęcia specjalizacji w Oddziale Chirurgii Urazowej , Ortopedii i Neurochirurgii

w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

Część 2. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

Część 3. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii w postaci dyżurów niestacjonarnych w celu zabezpieczenia zabiegów operacyjnych

w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

Część 4. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

Część 5. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w postaci dyżurów niestacjonarnych w celu zabezpieczenia zabiegów operacyjnych w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

Część 6. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii w poradni specjalistycznej ortopedycznej w  1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

Część 7. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie urologii w poradni specjalistycznej urologicznej w  1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

Część 8. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów radiodiagnostów w Pracowni Rezonansu Magnetycznego w  1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

Część 9. Świadczenie usług zdrowotnych przez techników elektroradiologów w Pracowni Rezonansu Magnetycznego w  1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

Część 10. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów neurologów w pracowni elektrofizjologicznej w  1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie poza godzinami normalnej ordynacji.

Szczegółowe warunki konkursu ofert udostępnione będą w siedzibie 1 WSzKzP SP ZOZ                    w Lublinie Al. Racławickie 23, Kancelaria ogólna budynek nr 6, pokój nr 28 i na stronie internetowej www.1wszk.pl od dnia 26.11.2014 r.

 

 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU KONKURSU – od dnia zawarcia umowy                     do 31.12.2017 r.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 15.12.2014 r. do godz. 11.00 w kancelarii ogólnej (p. 28).

Oferta powinna być zaadresowana:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 23 i oznaczona napisem „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – nie otwierać                 przed dniem 15.12.2014 r.”.

 

Posiedzenie komisji i otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2014 r. o godz. 11.15.

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o wyniku konkursu drogą pisemną oraz w siedzibie                   na tablicy ogłoszeń.

W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć                     do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

W konkursie ofert nie mogą brać udziału pracownicy 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego                z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie.

KOMENDANT

płk dr n. med. Zbigniew KĘDZIERSKI

Załączniki
Download this file (zbiorcze zest. ofert.doc)zbiorcze zest. ofert.doc[ ]85 Kb17.12.2014 13:21
Download this file (SWKO+załączniki.rar)SWKO+załączniki.rar[ ]271 Kb26.11.2014 11:59