1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Misją Szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

Start Konkursy ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, których przedmiotem jest wykonywanie dostawy krwi i jej składników, prowadzenie banku krwi i wykonywanie badań z zakresu diagnostyki transfuzjologicznej dla potrzeb 1 WSzK Lublin
ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, których przedmiotem jest wykonywanie dostawy krwi i jej składników, prowadzenie banku krwi i wykonywanie badań z zakresu diagnostyki transfuzjologicznej dla potrzeb 1 WSzK Lublin PDF Drukuj Email

Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie,
Al. Racławickie 23, działając w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych, których przedmiotem jest wykonywanie dostawy

krwi i jej składników, prowadzenie banku krwi i wykonywanie badań z zakresu diagnostyki transfuzjologicznej dla potrzeb 1 WSzK w Lublinie,.

Szczegółowe warunki konkursu można uzyskać w siedzibie udzielającego zamówienia
– 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6, pokój nr 08 (zamówienia publiczne) oraz na stronie internetowej www.1wszk.pl w terminie
od dnia 28-02-2014 r.

Umowa o udzielanie ww. świadczenia zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie udzielającego zamówienia
– 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6, pokój nr 28 (kancelaria) do dnia 11-03-2014r., do godz. 1000. Oferty nadesłane pocztą również obowiązuje w/w termin. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w kopercie zapieczętowanej, która będzie posiadać oznaczenia: „OFERTA – Dostawa krwi i jej składników oraz prowadzenie Banku Krwi – nie otwierać przed dniem
11-03-2014r.”.

Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 11-03-2014r. r. o godz. 10.10.

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o wyniku konkursu drogą pisemną oraz w siedzibie
na tablicy ogłoszeń.

W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

Lublin, dnia 28-02-2014r.

płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski

Załączniki
Download this file (powiadomienie na stronę.doc)powiadomienie na stronę.doc[ ]44 Kb21.03.2014 14:59
Download this file (wyjasnienia SWKO.doc)wyjasnienia SWKO.doc[ ]75 Kb14.03.2014 11:25
Download this file (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.doc)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.doc[ ]40 Kb10.03.2014 12:20
Download this file (SWKO + załączniki.rar)SWKO + załączniki.rar[ ]113 Kb28.02.2014 14:18