1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Misją Szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

Start Konkursy konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, których przedmiotem jest wykonywanie diagnostycznych badań laboratoryjnych dla potrzeb 1 WSzKzP Lublin
konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, których przedmiotem jest wykonywanie diagnostycznych badań laboratoryjnych dla potrzeb 1 WSzKzP Lublin PDF Drukuj Email

Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ
w Lublinie,
Al. Racławickie 23, działając w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, których przedmiotem jest wykonywanie diagnostycznych badań laboratoryjnych

dla potrzeb 1 WSzKzP Lublin.

Szczegółowe warunki konkursu można uzyskać w siedzibie udzielającego zamówienia
– 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6, pokój nr 08 (zamówienia publiczne) oraz na stronie internetowej www.1wszk.pl w terminie od dnia 10.01.2014 r. do 22
.01.2014 r.

Umowa o udzielanie ww. świadczenia zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie udzielającego zamówienia – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6, pokój nr 28 (kancelaria) do dnia 22.01.2014 r., do godz. 1000. Oferty nadesłane pocztą również obowiązuje w/w termin. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w kopercie zapieczętowanej, która będzie posiadać oznaczenia: „OFERTA – Badania laboratoryjne – nie otwierać przed dniem 22.01.2014 r. ”.

Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 22.01.2014 r. o godz. 10.10.

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o wyniku konkursu drogą pisemną oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń.

W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.


KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

Lublin, dnia 14-01-2014r.

płk dr n. med. Zbigniew KĘDZIERSKI

Załączniki
Download this file (powiadomienie na stronę.doc)powiadomienie na stronę.doc[ ]44 Kb03.02.2014 11:21
Download this file (informacja z otwarcia ofert.doc)informacja z otwarcia ofert.doc[ ]35 Kb22.01.2014 12:55
Download this file (SWKO + załączniki.rar)SWKO + załączniki.rar[ ]35 Kb14.01.2014 13:49