1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Misją Szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

Start Konkursy Świadczenie usług zdrowotnych w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie
Świadczenie usług zdrowotnych w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie PDF Drukuj Email

Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie,

Al. Racławickie 23, działając w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Część I

Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, gastroenterologii w ramach programu  Diagnostyka i Leczenie Onkologiczne (DiLO) w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie.

Część II

Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w ramach programu DiLO w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie

Część III

Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, gastroenterologii w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ  w Lublinie.

Część IV

Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa endoskopowego w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie.

Część V

Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w bloku operacyjnym w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert udostępnione będą w siedzibie 1 WSzKzP SP ZOZ

w Lublinie Al. Racławickie 44, budynek nr 1,Kancelaria ogólna pokój nr 22, Al. Racławickie 23 (tablica ogłoszeń) i na stronie internetowej www.1wszk.pl od dnia 31.03.2016 r.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU KONKURSU – 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 12.04.2016 r. do godz. 11.15

w kancelarii ogólnej 1WSzKzP SP ZOZ w Lublinie (p. 22 Al. Racławickie 44 budynek nr 1).

Oferta powinna być zaadresowana:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 44

i oznaczona napisem „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – nie otwierać przed dniem 12.04.2016 r.”.

Posiedzenie komisji i otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2016 r. o godz. 11.15.

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o wyniku konkursu drogą pisemną oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń.

W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć

do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia

konkursu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

W konkursie ofert nie mogą brać udziału pracownicy 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie.

KOMENDANT

 

 

płk dr n. med. Zbigniew KĘDZIERSKI

Załączniki
Download this file (rozstrzygnięcie.doc)rozstrzygnięcie.doc[ ]50 Kb26.04.2016 09:58
Download this file (SWKO + załączniki.rar)SWKO + załączniki.rar[ ]70 Kb31.03.2016 13:53