1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Misją Szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

Start Konkursy Świadczenie usług zdrowotnych w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie
Świadczenie usług zdrowotnych w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie PDF Drukuj Email

Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie,
Al. Racławickie 23, działając w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Część 1. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie otolaryngologii w Oddziale Laryngologicznym 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

Część 2. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie reumatologii w Klinice Chorób Wewnętrznych 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

Część 3. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie urologii w Oddziale Urologicznym 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

Część 4. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie okulistyki w Oddziale Okulistycznym 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

Część 5. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii w Oddziale Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Neurochirurgii 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

Część 6. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii w Oddziale Rehabilitacji 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

Część 7. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej w Centrum Rehabilitacji 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

Część 8. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

Część 9. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Bloku Operacyjnym 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

Część 10. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów radiodiagnostów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

Część 11. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie odpowiednio: urologii, reumatologii, ginekologii, psychiatrii, okulistyki w poradni specjalistycznej urologicznej, reumatologicznej, ginekologicznej, psychiatrycznej i okulistycznej w poliklinice 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

Część 12. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarza posiadającego specjalizację z chorób wewnętrznych w gabinecie podstawowej opieki zdrowotnej w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert udostępnione będą w siedzibie 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie Al. Racławickie 23, Kancelaria ogólna budynek nr 6, pokój nr 28 i na stronie internetowej www.1wszk.pl od dnia 05.12.2013 r.

 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU KONKURSU – 36 m-cy od dnia zawarcia umowy.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 17.12.2013 r. do godz. 11.00 w kancelarii ogólnej (p. 28).

Oferta powinna być zaadresowana:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 23 i oznaczona napisem „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych”.

Posiedzenie komisji i otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2013 r. o godz. 11.15.

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o wyniku konkursu drogą pisemną oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń.

W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

W konkursie ofert nie mogą brać udziału pracownicy 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie.

KOMENDANT

płk dr n. med. Zbigniew KĘDZIERSKI

Załączniki
Download this file (rozstrzygnięcie.doc)rozstrzygnięcie.doc[ ]62 Kb20.12.2013 14:22
Download this file (SWKO + załączniki.rar)SWKO + załączniki.rar[ ]121 Kb05.12.2013 14:03