1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Misją Szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

Start Konkursy Świadczenie usług zdrowotnych w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie
Świadczenie usług zdrowotnych w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie PDF Drukuj Email

Świadczenie usług zdrowotnych w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

data przyjmowania zgłoszeń 17.07.2012, data rozstrzygnięcia 17.08.2012 nierozstrzygnięty

Organizator: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie,
Al. Racławickie 23, działając w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)
ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Część 1. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie neurologii w oddziale neurologicznym 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.
Część 2. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy w izbie przyjęć 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.
Część 3. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.
Część 4. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii w oddziale chirurgii w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji w celu zabezpieczenia zabiegów operacyjnych wg potrzeb Udzielającego zamówienia.
Część 5. Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego w bloku operacyjnym 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

Szczegółowe warunki konkursu ofert udostępnione będą w siedzibie 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie Al. Racławickie 23, Kancelaria ogólna budynek nr 6, pokój nr 28 i na stronie internetowej www.1szw.pl od dnia 02.07.2012 r.
Umowa o udzielanie ww. świadczenia zostanie zawarta po rozstrzygnięciu konkursu na okres od 01.08.2012 r. do 30.06.2015 r.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 17.07.2012 r. do godz. 11.00 w kancelarii ogólnej (p. 28).
Oferta powinna być zaadresowana:
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 23 i oznaczona napisem „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych”.
Posiedzenie komisji i otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2012 r. o godz. 11.15.
Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o wyniku konkursu drogą pisemną oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń.
W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania
W konkursie ofert nie mogą brać udziału pracownicy 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie.

KOMENDANT


płk dr n. med. Zbigniew KĘDZIERSKI

Załączniki
Download this file (rozstrzygnięcie.doc)rozstrzygnięcie.doc[ ]47 Kb19.07.2012 11:32
Download this file (SWKO + załączniki.rar)SWKO + załączniki.rar[ ]113 Kb05.07.2012 12:16