Start Przetargi Zakończone Dostawa produktów farmaceutycznych
Dostawa produktów farmaceutycznych PDF Drukuj Email
11/12/2013 S240 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Lublin: Produkty farmaceutyczne

2013/S 240-416893

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
Al. Racławickie 23
Osoba do kontaktów: Agnieszka Turska
20-049 Lublin
POLSKA
Tel.: +48 817183203
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Faks: +48 817183203

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.1wszk.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa produktów farmaceutycznych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Lublin.

Kod NUTS PL314

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa produktów farmaceutycznych, w tym:
część nr 1 – Anestetyki wziewne
część nr 2 – Antybiotyki
część nr 3 – Preparaty botuliny I
część nr 4 – Preparaty botuliny II
część nr 5 – Leki pozostałe
część nr 6 – Leki przeciwbólowe i inne
część nr 7 – Leki przeciwzakrzepowe i inne
część nr 8 – Narkotyki
część nr 9 – Tabletki
część nr 10 – Iniekcje I
część nr 11 – Iniekcje II
część nr 12 – Iniekcje III
część nr 13 – Iniekcje IV
część nr 14 – Kremy, maści, czopki, substancje do receptury
część nr 15 – Albuminy
część nr 16 – Paski testowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi
część nr 17 – Lek stosowany w leczeniu osteoporozy
część nr 18 – Żywienie pozajelitowe-aminokwasy i tłuszcze
część nr 19 – Żywienie pozajelitowe
część nr 20 – Żywienie pozajelitowe z preparatami osoczozastępczymi
część nr 21 – Immunoglobulina ludzka
część nr 22 – Płyny infuzyjne w butelkach z dwoma niezależnymi portami
część nr 23 – Płyny infuzyjne w klasycznych butelkach bez portów
część nr 24 – Żywienie dojelitowe
część nr 25 – Roztwory stosowane w terapii nerkozastępczej
część nr 26 – Gąbki hemostatyczne
część nr 27 – Hemostatyki
część nr 28 –Materiały medyczne chirurgiczne
2. Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa produktów farmaceutycznych, w tym:
część nr 1 – Anestetyki wziewne
część nr 2 – Antybiotyki
część nr 3 – Preparaty botuliny I
część nr 4 – Preparaty botuliny II
część nr 5 – Leki pozostałe
część nr 6 – Leki przeciwbólowe i inne
część nr 7 – Leki przeciwzakrzepowe i inne
część nr 8 – Narkotyki
część nr 9 – Tabletki
część nr 10 – Iniekcje I
część nr 11 – Iniekcje II
część nr 12 – Iniekcje III
część nr 13 – Iniekcje IV
część nr 14 – Kremy, maści, czopki, substancje do receptury
część nr 15 – Albuminy
część nr 16 – Paski testowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi
część nr 17 – Lek stosowany w leczeniu osteoporozy
część nr 18 – Żywienie pozajelitowe-aminokwasy i tłuszcze
część nr 19 – Żywienie pozajelitowe
część nr 20 – Żywienie pozajelitowe z preparatami osoczozastępczymi
część nr 21 – Immunoglobulina ludzka
część nr 22 – Płyny infuzyjne w butelkach z dwoma niezależnymi portami
część nr 23 – Płyny infuzyjne w klasycznych butelkach bez portów
część nr 24 – Żywienie dojelitowe
część nr 25 – Roztwory stosowane w terapii nerkozastępczej
część nr 26 – Gąbki hemostatyczne
część nr 27 – Hemostatyki
część nr 28 –Materiały medyczne chirurgiczne
2. Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 776 132,70 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Anestetyki wziewne
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Antybiotyki
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Preparaty botuliny I
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Preparaty botuliny II
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Leki pozostałe
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Leki przeciwbólowe i inne
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Leki przeciwzakrzepowe i inne
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Narkotyki
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Tabletki
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Iniekcje I
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Iniekcje II
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Iniekcje III
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Iniekcje IV
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Kremy, maści, czopki, substancje do receptury
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Albuminy
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Paski testowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Lek stosowany w leczeniu osteoporozy
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Żywienie pozajelitowe-aminokwasy i tłuszcze
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Żywienie pozajelitowe
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Żywienie pozajelitowe z preparatami osoczozastępczymi
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Immunoglobulina ludzka
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Płyny infuzyjne w butelkach z dwoma niezależnymi portami
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Płyny infuzyjne w klasycznych butelkach bez portów
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Żywienie dojelitowe
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Roztwory stosowane w terapii nerkozastępczej
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Gąbki hemostatyczne
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Hemostatyki
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Materiały medyczne chirurgiczne
1)Krótki opis
Opis przedmiotu zamówienia, dla każdej części oddzielnie, zawarty jest w formularzach cenowych załączonych do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium:
część asortyment Kwota wadium w PLN
1 Anestetyki wziewne 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych)
2 Antybiotyki 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)
3 Preparaty botuliny I 520,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych)
4 Preparaty botuliny II 520,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych)
5 Leki pozostałe 1 100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych)
6 Leki przeciwbólowe i inne 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych)
7 Leki przeciwzakrzepowe i inne 3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych)
8 Narkotyki 300,00 zł (słownie: trzysta złotych)
9 Tabletki 3 200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych)
10 Iniekcje I 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
11 Iniekcje II 400,00 zł (słownie: czterysta złotych)
12 Iniekcje III 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)
13 Iniekcje IV 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych)
14 Kremy, maści, czopki, substancje do receptury 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych)
15 Albuminy 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych)
16 Paski testowe do pomiaru stężenia glukozy we krwi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych)
17 Lek stosowany w leczeniu osteoporozy 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)
18 Żywienie pozajelitowe-aminokwasy i tłuszcze 200,00 zł (słownie: dwieście złotych)
19 Żywienie pozajelitowe 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych)
20 Żywienie pozajelitowe z preparatami osoczozastępczymi 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
21 Immunoglobulina ludzka 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych)
22 Płyny infuzyjne w butelkach z dwoma niezależnymi portami 3 100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych)
23 Płyny infuzyjne w klasycznych butelkach bez portów 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych)
24 Żywienie dojelitowe 500,00 zł (słownie: pięćset złotych)
25 Roztwory stosowane w terapii nerkozastępczej 800,00 zł (słownie: osiemset złotych)
26 Gąbki hemostatyczne 400,00 zł (słownie: czterysta złotych)
27 Hemostatyki 300,00 zł (słownie: trzysta złotych)
28 Materiały medyczne chirurgiczne 100,00 zł (słownie: sto złotych)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
pieniądzu;
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
-1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ Lublin, konto nr: 18 1240 5497 1111 0010 2631 6452 Bank PeKaO SA. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 1000 dnia 20-01-2014r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
4. Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w pok. nr 28, w siedzibie Zamawiającego - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6, pokój nr 28, najpóźniej
do godz. 1000 dnia 20-01-2014r.
5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego -1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 1 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a
i 5 Pzp.
7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium:
Wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium
na postawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
10. Wadium Wykonawcy, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika
to z przyczyn nieleżących po jego stronie;
którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Warunki płatności: przelew 30 dni od chwili dostarczenia faktury VAT, po uprzednim dostarczeniu produktów do magazynów zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W odniesieniu do wymagań postawionych wobec Wykonawcy, każdy z przedsiębiorców wchodzący
w skład spółki cywilnej lub konsorcjum
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- Koncesje, zezwolenie lub licencję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej /składu celnego/ składu konsygnacyjnego, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym,
- Koncesje, zezwolenia lub licencje na obrót środkami odurzającymi (narkotykami) i substancjami psychotropowymi, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym dotyczy części nr 8 przedmiotu zamówienia
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Posiadanie przez wykonawcę opłaconej polisy ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Posiadają wiedzę i doświadczenie;
Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga:
wykazania się co najmniej 1 dostawą wykonaną z należyta starannością, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/PN/57/2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 20.1.2014 - 10:00
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.1.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 20.1.2014 - 10:10

Miejscowość:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.1.2014 r., o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6, pokój nr 12.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:10.12.2013

Załączniki
Download this file (rozstrzygnięcie na stronę.doc)rozstrzygnięcie na stronę.doc[ ]80 Kb07.03.2014 13:09
Download this file (informacja z otwarcia ofert.doc)informacja z otwarcia ofert.doc[ ]288 Kb22.01.2014 12:57
Download this file (2 wyjaśnienia treści SIWZ.doc)2 wyjaśnienia treści SIWZ.doc[ ]140 Kb09.01.2014 13:38
Download this file (wyjaśnienia treści SIWZ.pdf)wyjaśnienia treści SIWZ.pdf[ ]238 Kb23.12.2013 14:34
Download this file (SIWZ + załączniki.rar)SIWZ + załączniki.rar[ ]494 Kb11.12.2013 13:29