Start Przetargi Zakończone Dostawa i montaż wyposażenia na Oddział Neurologii w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Dostawa i montaż wyposażenia na Oddział Neurologii w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie PDF Drukuj Email

Numer ogłoszenia: 241067 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie , Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 718 32 03, faks 81 718 32 03.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż wyposażenia na Oddział Neurologii w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 2)W skład zamówienia wchodzą m.in. meble medyczne, meble biurowe, krzesła i fotele, biurka, lady, półki i inne elementy wyposażenia ruchomego niezbędne dla poprawnego funkcjonowania placówki. 3)Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej na etapie przygotowywania oferty, w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Al. Racławickie 3, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie pod nr tel. 81 718-32-93. 4)Wybrany Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia w zakresie dostawy i montażu zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt projektu/wizualizacji ustawienia mebli, zgodnie z sugestiami użytkownika. 5)Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Zamawiający dopuszcza dostawę mebli oraz wyposażenia równoważnego, co do jakości opisywanym w załączniku nr 1, pod warunkiem podania w kolumnie 5 załącznika nr 1 - nazwy producenta, modelu i parametrów technicznych oferowanego elementu równoważnego. 6)Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać poprzez przedstawienie stosownych dowodów, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 7)Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego oraz wraz z dostawą dostarczyć wszystkie atesty i dopuszczenia dotyczące oferowanych elementów przedmiotu zamówienia, potwierdzających, że oferowane wyposażenie spełnia wymagania Zamawiającego oraz wymagane prawem przepisy i normy. Przedstawione dokumenty winny potwierdzać spełnienie przez oferowane materiały i wyroby stanowiące przedmiot zamówienia, minimalne wymagania oraz warunki gwarancji określone przez Zamawiającego. 8)Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia będzie następowała sukcesywnie w terminach uzgodnionych między Zamawiającym a Wykonawcą. 9)Na dostarczone meble i wyposażenie, Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcy gwarancji, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 10)Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów dotyczących gwarancji do protokołu odbioru. 11)Wszystkie krzesła i fotele muszą posiadać opinię zgodności z wymaganiami norm. W zakresie wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych. Krzesło biurowe do pracy - zgodność z rozporządzeniem MP i PS z 1 grudnia 1998 roku (DZ. U. Nr 148, poz. 973)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium - 1 500,00 zł (słownie jeden tysiąc pięćset złotych). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.1wszk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6, pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2013 godzina 10:00, miejsce: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6, pokój nr 28 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
Download this file (rozstrzygnięcie na stronę.doc)rozstrzygnięcie na stronę.doc[ ]40 Kb29.11.2013 10:53
Download this file (informacja z otwarcia ofert.doc)informacja z otwarcia ofert.doc[ ]35 Kb21.11.2013 15:15
Download this file (SIWZ + załączniki.rar)SIWZ + załączniki.rar[ ]328 Kb14.11.2013 14:47