Start Przetargi Zakończone 1. Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania nr 91361 - wykonanie izolacji pionowej ścian budynku szpitala w części przypiwnicznej
1. Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania nr 91361 - wykonanie izolacji pionowej ścian budynku szpitala w części przypiwnicznej PDF Drukuj Email

Lublin: Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania nr 91361 - wykonanie izolacji pionowej ścian budynku szpitala w części przypiwnicznej.
Numer ogłoszenia: 232797 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie , Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 718 32 03, faks 81 718 32 03.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania nr 91361 - wykonanie izolacji pionowej ścian budynku szpitala w części przypiwnicznej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostawa stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania nr 91361 - wykonanie izolacji pionowej ścian budynku szpitala w części przypiwnicznej. część ASORTYMENT 1 Okna i doświetla piwniczne 2 Drzwi wewnętrzne 3 Drzwi zewnętrzne z montażem i obróbką 2.Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 44.22.10.00-5 okna, drzwi i podobne elementy 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wymagane parametry techniczne materiałów stanowiących przedmiot zamówienia opisane są w załącznikach nr 1.1 - 1.3 - opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ. Wymagane ilości materiałów stanowiących przedmiot zamówienia wskazane zostały w FORMULARZACH CENOWYCH dla poszczególnych części nr 1-3 - stanowiących załączniki do wzoru oferty - załącznik do SIWZ. 4.Materiały wchodzące w zakres przedmiotu umowy winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawach: Prawo budowlane i o wyrobach budowlanych oraz o odpowiednich normach. 5.Wykonawca zobowiązany jest przekazać, w dniu podpisania protokołu odbioru, Zamawiającemu instrukcje, karty gwarancyjne materiałów składających się na przedmiot zamówienia, oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, sporządzone w języku polskim. W/w dokumenty maja być przedstawione w postaci papierowej. 6.Miejscem wykonania przedmiotu umowy jest: dla części nr 1 i nr 2 - magazyn Zamawiającego: Lublin, Al. Racławickie 44; dla części nr 3 - siedziba Zamawiającego: Lublin, Al. Racławickie 23; 7.Planowany termin dostawy wykonawca ustala i powiadamia zamawiającego pisemnie nr fax 81 718 32 93 co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. Dotyczy tylko części nr 3 przedmiotu umowy. 8.Wykonawca wykona dostawę drzwi zewnętrznych wraz z montażem oraz z demontażem istniejących drzwi i pracami naprawczymi ościeży. 9.Zamawiający wskazuje, iż wymiary drzwi zewnętrznych należy bezpośrednio sprawdzić w pomieszczeniach objętych przyszłymi pracami polegającymi na ich wymianie , przed przystąpieniem do wykonania drzwi. 10.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy - w sposób niekolidujący w żadnej mierze z bieżącą działalnością Zamawiającego. W przypadku gdy powstanie konieczność wykonania prac kolizyjnych (tzn. takich prac, które mogą utrudniać lub zatrzymać bieżącą działalność Zamawiającego), Wykonawca na wykonanie prac kolizyjnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią pisemną zgodę ze strony Zamawiającego. 11.Zamawiający poprzez wskazanie nazw własnych w elementach opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza (na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp) możliwość złożenia oferty równoważnej. Poprzez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymogi określone w SIWZ oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. 12.Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na okres min. 36 m-cy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.22.10.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium: Część ASORTYMENT Kwota wadium w PLN 1 Okna i doświetla piwniczne 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiace złotych) 2Drzwi wewnętrzne 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych) 3 Drzwi zewnętrzne z montażem i obróbką 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) 2.Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego -1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ Lublin, konto nr: 18 1240 5497 1111 0010 2631 6452 Bank PeKaO SA. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 1000 dnia 13-11-2013r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 4.Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w pok. nr 28, w siedzibie Zamawiającego - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6, pokój nr 28, najpóźniej do godz. 1000 dnia 13-11-2013r. 5.Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 6.Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego -1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 1 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium: wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na postawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10.Wadium Wykonawcy, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Druk OFERTY z Formularzem cenowym - sporządzone wg wzoru załączonego do SIWZ oddzielnie dla każdej części przedmiotu zamówienia 2.Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi, w ust. IX SIWZ . 3. Pełnomocnictwo - wystawione przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności do złożenia oferty, oświadczeń i zawiadomień albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy - jako zał. nr 6.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.1wszk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6, pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2013 godzina 10:00, miejsce: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6, pokój nr 28 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Okna i doświetla piwniczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wymagane parametry techniczne materiałów stanowiących przedmiot zamówienia opisane są w załącznikach nr 1.1 - 1.3 - opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ. Wymagane ilości materiałów stanowiących przedmiot zamówienia wskazane zostały w FORMULARZACH CENOWYCH dla poszczególnych części nr 1-3 - stanowiących załączniki do wzoru oferty - załącznik do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.22.10.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: drzwi wewnętrzne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wymagane parametry techniczne materiałów stanowiących przedmiot zamówienia opisane są w załącznikach nr 1.1 - 1.3 - opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ. Wymagane ilości materiałów stanowiących przedmiot zamówienia wskazane zostały w FORMULARZACH CENOWYCH dla poszczególnych części nr 1-3 - stanowiących załączniki do wzoru oferty - załącznik do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.22.10.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Drzwi zewnętrzne z montażem i obróbką.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wymagane parametry techniczne materiałów stanowiących przedmiot zamówienia opisane są w załącznikach nr 1.1 - 1.3 - opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ. Wymagane ilości materiałów stanowiących przedmiot zamówienia wskazane zostały w FORMULARZACH CENOWYCH dla poszczególnych części nr 1-3 - stanowiących załączniki do wzoru oferty - załącznik do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.22.10.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki
Download this file (rozstrzygnięcie na stronę.doc)rozstrzygnięcie na stronę.doc[ ]50 Kb13.11.2013 14:44
Download this file (poprawiona SIWZ + Załączniki.rar)poprawiona SIWZ + Załączniki.rar[ ]1480 Kb08.11.2013 11:43
Download this file (SIWZ + Załączniki.rar)SIWZ + Załączniki.rar[ ]1462 Kb08.11.2013 11:42