Start Przetargi Zakończone Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach „Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2013-2014” przez 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie
Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach „Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2013-2014” przez 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie PDF Drukuj Email

Lublin: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2013-2014 przez 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie
Numer ogłoszenia: 228963 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie , Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 718 32 03, faks 81 718 32 03.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2013-2014 przez 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach Planu Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2013-2014 przez 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie: część: ASORTYMENT CPV 1 System kontroli i monitorowania funkcji życiowych pacjentów na bloku operacyjnym CPV 33195900-3 2 Zestaw pomp infuzyjnych CPV 33194110-0 3 Zestaw wózków zabiegowych i anestezjologicznych na blok operacyjny CPV 33192000-2 2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 33100000-1 - urządzenia medyczne 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wymagane parametry techniczne sprzętu i aparatury medycznej stanowiącej przedmiot zamówienia opisane są w załącznikach nr 1.1 - 1.3 - opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ. Instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia i wszystkie elementy dodatkowe wchodzące w jego skład, muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2013), po zainstalowaniu (dostawie) gotowe do użytkowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. 5. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymogi Europejskiej Dyrektywy 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz posiadać dopuszczenie do obrotu i używania zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (DZ.U. nr 107 z 2010r. poz. 679) 6. Zamawiający poprzez wskazanie nazw własnych w elementach opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza (na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp) możliwość złożenia oferty równoważnej. Poprzez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymogi określone w SIWZ oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia certyfikatów, dokumentów i/lub materiałów informacyjnych przygotowanych przez producenta oferowanego sprzętu, potwierdzających spełnienie minimalnych wymagań. 8. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na okres min. 36 m-cy od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia oraz zapewni bezpłatne przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy w okresie udzielonej gwarancji, prowadzone przez autoryzowany serwis. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy serwisowej - pogwarancyjnej na warunkach nie gorszych niż wynikające z oferty. Bezpłatny dostęp do kodów serwisowych urządzenia po okresie gwarancji na życzenie zamawiającego. 9. Miejsce dostawy i instalacji: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 23. 10. Bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia, dla personelu medycznego oraz technicznego. Przeprowadzenie szkolenia należy potwierdzić protokołem z podaniem zakresu szkolenia, ilości godzin, datą i podpisem osób uczestniczących w szkoleniu. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały w tym zestawy startowe niezbędne do uruchomienia sprzętu, jego sprawdzenia oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium: ASORTYMENT Kwota wadium w PLN System kontroli i monitorowania funkcji życiowych pacjentów na bloku operacyjnym 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) Zestaw pomp infuzyjnych 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych) Zestaw wózków zabiegowych i anestezjologicznych na blok operacyjny 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) 2.Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego -1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ Lublin, konto nr: 18 1240 5497 1111 0010 2631 6452 Bank PeKaO SA. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 1000 dnia 08-11-2013r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 4.Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w pok. nr 28, w siedzibie Zamawiającego - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6, pokój nr 28, najpóźniej do godz. 1000 dnia 08-11-2013r. 5.Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 6.Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego -1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 1 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium: Wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na postawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10.Wadium Wykonawcy, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga: wykazania się co najmniej 1 dostawą wykonaną z należyta starannością, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie przez wykonawcę opłaconej polisy ubezpieczenia OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Opis przedmiotu zamówienia - sporządzony wg wzoru załączonego do SIWZ (załącznik nr 1) oddzielnie dla każdej części przedmiotu zamówienia 2. Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi, w ust. IX SIWZ . 3. Pełnomocnictwo - wystawione przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności do złożenia oferty, oświadczeń i zawiadomień albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.1wszk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6, pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2013 godzina 10:00, miejsce: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6, pokój nr 28 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: System kontroli i monitorowania funkcji życiowych pacjentów na bloku operacyjnym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wymagane parametry techniczne sprzętu i aparatury medycznej stanowiącej przedmiot zamówienia opisane są w załącznikach nr 1.1 - 1.3 - opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ. Instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.59.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zestaw pomp infuzyjnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wymagane parametry techniczne sprzętu i aparatury medycznej stanowiącej przedmiot zamówienia opisane są w załącznikach nr 1.1 - 1.3 - opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ. Instalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.41.10-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zestaw wózków zabiegowych i anestezjologicznych na blok operacyjny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wymagane parametry techniczne sprzętu i aparatury medycznej stanowiącej przedmiot zamówienia opisane są w załącznikach nr 1.1 - 1.3 - opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ. nstalacja i uruchomienie przedmiotu zamówienia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.20.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.12.2013.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki
Download this file (rozstrzygnięcie na stronę.doc)rozstrzygnięcie na stronę.doc[ ]44 Kb15.11.2013 14:34
Download this file (informacja z otwarcia ofert.doc)informacja z otwarcia ofert.doc[ ]49 Kb08.11.2013 13:55
Download this file (wyjaśnienia treści SIWZ.doc)wyjaśnienia treści SIWZ.doc[ ]52 Kb06.11.2013 12:11
Download this file (SIWZ + Załączniki.rar)SIWZ + Załączniki.rar[ ]345 Kb31.10.2013 09:09