Start Przetargi Zakończone Dostawa materiałów jednorazowego uzytku
Dostawa materiałów jednorazowego uzytku PDF Drukuj Email

Lublin: Dostawa materiałów jednorazowego użytku
Numer ogłoszenia: 222997 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie , Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 718 32 03, faks 81 718 32 03.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów jednorazowego użytku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa materiałów jednorazowego użytku: Część nr 1. Akcesoria do respiratora i ssaka Część nr 2. Cewniki do odsysania. Część nr 3. Zgłębniki żołądkowe Część nr 4. Katetery I Część nr 5. Katetery II Część nr 6. Katetery III Część nr 7. Klipsy naczyniowe i tytanowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonych formularzach cenowych na poszczególne części od 1 do 7..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 • inne dokumenty

  c) Oświadczenie, że na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży, w wyznaczonym terminie, próbki oferowanych wyrobów w opakowaniach z etykietą handlową w celu dokonania prób użytkowych oraz do sprawdzenia czy oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem. Wzory (próbki) w opakowaniach handlowych należy dostarczyć do siedziby zamawiającego wraz z ofertą, podając na opakowaniu wzorów, dokładną nazwę i adres wykonawcy oraz nazwę przetargu, z dopiskiem próbki. Wewnątrz opakowania należy umieścić dokładny spis załączonych próbek, a na opakowaniach handlowych zaznaczyć, której części zamówienia i pozycji dotyczą

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo - wystawione przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - do reprezentacji ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj. w szczególności do złożenia oferty, oświadczeń i zawiadomień albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach: 1) zmiana danych, podmiotów zawierających umowę (np. przekształceń, przejęć, itp.); 2) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę, (może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia Aneksu do umowy); 3) zmiana stawki podatku VAT , zgodnie z zapisami § 7 ust 3 umowy; 4) brak produktów stanowiących przedmiot umowy, na rynku z przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) - zastąpienie produktem o tym samym zastosowaniu, równoważnym, - po cenie nie wyższej niż w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy; 5) zmiana nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie; 6) zmiana ilości sztuk w opakowaniu - przeliczenie ilości sztuk na odpowiednią ilość opakowań; 7) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niepełnej realizacji przedmiotu umowy, w okresie jej obowiązywania, przy zachowaniu jej wartości (nie dłużej niż o 90 dni).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.1wszk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6, pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2013 godzina 10:00, miejsce: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6, pokój nr 28.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Akcesoria do respiratora i ssaka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonych formularzach cenowych na poszczególne części od 1 do 7..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.17.11.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Cewniki do odsysania.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonych formularzach cenowych na poszczególne części od 1 do 7..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zgłębniki żołądkowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonych formularzach cenowych na poszczególne części od 1 do 7..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.41-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Katetery I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonych formularzach cenowych na poszczególne części od 1 do 7..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.40-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Katetery II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonych formularzach cenowych na poszczególne części od 1 do 7..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.40-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Katetery III.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonych formularzach cenowych na poszczególne części od 1 do 7..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.40-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Klipsy naczyniowe i tytanowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonych formularzach cenowych na poszczególne części od 1 do 7..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki
Download this file (rozstrzygnięcie na stronę.doc)rozstrzygnięcie na stronę.doc[ ]44 Kb21.11.2013 13:23
Download this file (informacja z otwarcia ofert.doc)informacja z otwarcia ofert.doc[ ]72 Kb31.10.2013 12:40
Download this file (wyjaśnienia treści SIWZ.doc)wyjaśnienia treści SIWZ.doc[ ]53 Kb29.10.2013 14:22
Download this file (SIWZ + zalaczniki.rar)SIWZ + zalaczniki.rar[ ]315 Kb24.10.2013 10:10