Start Przetargi Zakończone Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych przez okres 48 m-cy
Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych przez okres 48 m-cy PDF Drukuj Email

Numer ogłoszenia: 217643 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie , Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 718 32 03, faks 81 718 32 03.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych przez okres 48 m-cy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych przez okres 48 m-cy odbiór i utylizacja odpadów medycznych o kodach : Kod j.m. Przewidywana ilość Częstotliwość odbioru 18 01 01 kg 1 600 co 30 dni (pon.- pt. - 7:00-15:00) 18 01 02 kg 2 800 co 72 godz. (pon., śr., pt. - 7:00-15:00) 18 01 03 kg 80 000 co 72 godz. (pon., śr., pt. - 7:00-15:00) 18 01 04 kg 40 000 co 30 dni (pon.- pt. - 7:00-15:00) 18 01 06 kg 1 000 co 72 godz. (pon., śr., pt. - 7:00-15:00) 18 01 07 kg 1 400 co 30 dni (pon.- pt. - 7:00-15:00) 18 01 08 kg 160 co 72 godz. (pon., śr., pt. - 7:00-15:00) 18 01 09 kg 120 co 30 dni (pon.- pt. - 7:00-15:00) 18 01 10 kg 160 co 72 godz. (pon., śr., pt. - 7:00-15:00) 16 05 06 kg 1 000 co 30 dni (pon.- pt. - 7:00-15:00) zgodnych z Katalogiem odpadów (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1206), częstotliwość odbioru w terminach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. z 2010, nr 139 poz. 940); Zamawiający zastrzega, w okresie realizacji zamówienia, możliwość wystąpienia odpadów o kodzie 18 01 82. W takim przypadku usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania tych odpadów będzie wykonywana na zasadach określonych dla odpadów o kodach 18 01 02 i 18 01 03. Zamawiający wymaga aby usługa stanowiąca przedmiot zamówienia wykonywana była w sposób rzetelny, zgodny z przepisami prawa i powodowała jak najmniejsze zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego. Wykonawca zapewnia transport odpadów medycznych do miejsca ich unieszkodliwiania, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011, nr 227 poz. 1367 z późn. zm.); Za załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów odpowiada Wykonawca przed Zamawiającym i wszystkimi organami nadzoru i kontroli w związku z realizowaną usługą. Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy realizującego przedmiotową usługę, dokumentów potwierdzających unieszkodliwianie odpadów w instalacji wskazanej w ofercie. W przypadku awarii w miejscu wskazanym w ofercie, jako miejsce utylizacji odpadów -Wykonawca zapewni unieszkodliwianie odpadów w innej jednostce bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia miejsca, z którego odbiera odpady w należytym porządku (np. sprzątając pozostałości z ewentualnie rozerwanych worków, ustawiając puste pojemniki). Wykonawca zobowiązany jest do ważenia odpadów w miejscu odbioru odpadów, w obecności przedstawiciela wytwórcy - kwituje ich odbiór. W przypadku pozostawienia nieuporządkowanego miejsca odpadów po ich odbiorze, za przysłanie środka transportu bez wagi lub za każdy dzień opóźnienia w odbiorze odpadów medycznych Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w umowie. Przekazywane do utylizacji odpady medyczne będą ewidencjonowane w karcie przekazania odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Zgodnie z art. 69 ust. 5 Ustawy o Odpadach (Dz. U z 2013, poz.21) - Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy; Wykonawca usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych powinien posiadać: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami medycznymi o kodach: 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 08, 18 01 09,18 01 10, 16 05 06 tzn. ich odbiór, transportu i unieszkodliwiana zgodnie z wymaganiami w/w ustawy o odpadach w szczególności art. 27. Wykonawca w ramach zawartej umowy zapewni odpowiednią ilość pojemników właściwych do składowania poszczególnych rodzajów odpadów o kodzie: 180106 - 1 pojemnik o pojemności 160 litrów, 180108 - 1 pojemnik o pojemności 100 litrów, kontener - chłodnię, który służyć będzie do przechowywania pojemników z odpadami medycznymi. Maksymalne rozmiary kontenera: długość maks. 1 m, szerokość maks. 0,5m. Kontener - chłodnia musi spełniać wymagania przynajmniej przenośnego urządzenia chłodniczego zgodnie z §5 Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi. Kontener musi być wyposażony w sprawny agregat chłodniczy /230 V/, który utrzyma stałą temperaturę poniżej 10st.C bez względu na temperaturę na zewnątrz kontenera. Wykonawca wraz z dostawą kontenera zobowiązany jest dostarczyć Raport z walidacji temperatury dla dostarczonego urządzenia oraz aktualizowania go zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca w ramach zawartej umowy zapewni Zamawiającemu 2 wózki do transportu odpadów z budynku Szpitala do miejsca gromadzenia; Opis wózka (pojemnika) czterokołowego z przeznaczeniem do transportu odpadów medycznych potencjalnie skażonych (kolor czerwony): - wykonany z tworzywa sztucznego HDPE; - mrozoodporny, odporny na nagrzewanie i na związki chemiczne, odporny na mycie i dezynfekcję środkami chemicznymi; - wszystkie części odporne na korozję; - uchwyt z przodu i po bokach pokrywy; - ułatwione otwieranie dla niskich osób; - pokrywa górna wyposażona w zamek; uchylana pedałem; - konstrukcja wózka umożliwiająca odpływ wody; - pojemność 600 - 660 l.; - waga wózka do 43 kg; - dopuszczalna masa całkowita ok. 310 kg; - wysokość wózka z pokrywą do 1250 mm, szerokość do 850 mm, długość do 1400 mm; - koła pełne (dwa stałe, dwa obrotowe), od fi 160 mm, łożyska metalowe kulkowe lub walcowe, guma nie pozostawiająca śladów. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów medycznych; Z chwilą odbioru odpadów Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich unieszkodliwienie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zawarty jest w załączniku do SIWZ - Formularz cenowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.52.00.00-8, 90.51.20.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - zezwolenie/decyzję właściwego miejscowo organu na: zbieranie oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych, zgodnie z art. 27 ust 2 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., wytworzonych na terenie województwa lubelskiego

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykazanie się co najmniej 1 usługą wykonaną lub wykonywaną z należyta starannością, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga dysponowania: - specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu odpadów medycznych - w tym minimum dwoma pojazdami wyposażonymi w zalegalizowane wagi przeznaczone do ważenia odbieranych odpadów i dostosowanymi do wymogów określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 227, poz.1367 ze zm.); - linią technologiczną w zakładzie unieszkodliwiania odpadów medycznych, w tym w zakresie odpadów zakaźnych linią do unieszkodliwiania przez termiczne przekształcenie w spalarniach odpadów niebezpiecznych, w zakładzie (instalacji) posiadającym(-ej) wolne moce przerobowe pozwalające w całości unieszkodliwiać odpady odebrane od Zamawiającego.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga dysponowania: - co najmniej dwoma osobami uprawnionymi do wykonywania czynności związanych z przewozem odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 227, poz.1367 ze zm.);

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie Wykonawca, że dysponuje specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu odpadów medycznych, w tym co najmniej dwoma wyposażonymi w zalegalizowane wagi przeznaczone do ważenia odbieranych odpadów, dostosowanymi do wymogów określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 227, poz.1367 ze zm.) wg wzoru załączonego do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje co najmniej dwoma osobami uprawnionymi do wykonywania czynności związanych z przewozem odpadów (zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych [Dz. U. z 2011 r., Nr 227, poz.1367 z późn. zmianami]); wg wzoru załączonego do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje linią technologiczną w zakładzie unieszkodliwiania odpadów, która posiada wolne moce przerobowe pozwalające w całości unieszkodliwiać odpady odebrane od Zamawiającego, wg wzoru załączonego do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - ODLEGŁOŚĆ od miejsca wytworzenia do miejsca utylizacji odpadów - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach: zmiana danych, podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.); obniżenie cen jednostkowych przedmiotu umowy przez Wykonawcę (może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia Aneksu do umowy); zmiana stawki podatku VAT - cena netto nie ulega zmianie; Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niepełnej realizacji przedmiotu umowy, w okresie jej obowiązywania, przy zachowaniu jej wartości (nie dłużej niż o 90 dni).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.1wszk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Lublinie, Al. Racławickie 23, budynek nr 6, pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2013 godzina 10:00, miejsce: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Lublinie, Al. Racławickie 23, budynek nr 6, pokój nr 28.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
Download this file (rozstrzygnięcie na stronę.doc)rozstrzygnięcie na stronę.doc[ ]30 Kb18.12.2013 12:58
Download this file (informacja z otwarcia ofert.doc)informacja z otwarcia ofert.doc[ ]31 Kb06.11.2013 11:46
Download this file (wyjaśnienia SIWZ.doc)wyjaśnienia SIWZ.doc[ ]81 Kb28.10.2013 11:53
Download this file (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.doc)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.doc[ ]29 Kb28.10.2013 11:36
Download this file (SIWZ + załączniki.rar)SIWZ + załączniki.rar[ ]321 Kb18.10.2013 08:17