Start Przetargi Zakończone wynajem część nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. M.C. Skłodowskiej 9, obejmującej część budynku nr 7 w kompleksie 761 - cztery gabinety, z których każdy stanowi odrębny przedmiot wynajmu
wynajem część nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. M.C. Skłodowskiej 9, obejmującej część budynku nr 7 w kompleksie 761 - cztery gabinety, z których każdy stanowi odrębny przedmiot wynajmu PDF Drukuj Email

 

 

1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLINIE, Al. RACŁAWICKIE 23

 

O G Ł A S Z A

 

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na wynajem część nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. M.C. Skłodowskiej 9

 

 

1. Powierzchnia i lokalizacja przedmiotu przetargu: wynajem część nieruchomości położonej
w Lublinie przy ul. M.C. Skłodowskiej 9, obejmującej część budynku nr 7 w kompleksie 761 - cztery gabinety, z których każdy stanowi odrębny przedmiot wynajmu:

Ø Pomieszczenie nr 0.14 – 14.06 m 2;

Ø Pomieszczenie nr 0.15 – 14,70 m2,

Ø Pomieszczenie nr 0.17 – 13,44 m2,

Ø Pomieszczenie nr 0.28 – 15,71 m2

 

2. Przeznaczenie - prowadzenie działalności gospodarczej - gabinetów konsultacyjnych: np. z dziedziny bariatrii, diabetologii lub medycyny estetycznej, t.j. nie konkurencyjnej do działalności prowadzonej przez Szpital

 

3. Okres najmu – do 30 kwietnia 2022r.

 

4. Stawka wywoławcza netto do przetargu: 30,00 zł za m2. Do w/w stawki zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do w/w stawki zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

5. Najemca oprócz czynszu ponosić będzie co miesiąc koszty związane z najmem, w skład których wchodzi: opłata za zużycie energii elektrycznej, zimnej wody, odprowadzanie ścieków, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci – ryczałtowo według stawek odpowiadających obciążeniom Wynajmującego oraz opłata
za umieszczenie tablicy informacyjnej (szyldu, reklamy) na terenie nieruchomości Wynajmującego.

 

6. Czynsz najmu będzie płatny od dnia oddania przedmiotu najmu Najemcy, miesięcznie z góry na podstawie faktur, przelewem bankowym na konto Wynajmującego lub do kasy w jego siedzibie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

 

7. Wynajmujący uprawniony jest do waloryzacji stawki czynszu nie częściej niż raz w roku, pierwsza waloryzacja po upływie pełnego roku kalendarzowego od daty zawarcia umowy.

 

8. Podstawą waloryzacji czynszu będzie wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi konsumpcyjne ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za poprzedni rok. Waloryzacja czynszu nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzania aneksu

 

9. Warunkiem udziału w przetargu jest:

- zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami przetargu – do pobrania w siedzibie
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, Dział zamówień publicznych (budynek nr 6, pok. nr 08).

- wniesienie wadium w formie pieniężnej w wysokości 2 200,00 zł, odrębnie za każde pomieszczenie, płatne do kasy lub na rachunek 1 SzWzP SP ZOZ, najpóźniej do dnia 17-09-2013r. do godz.10:00.

Wadium w formie przelewu na rachunek bankowy -1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ Lublin, konto nr: 18 1240 5497 1111 0010 2631 6452 Bank PeKaO SA. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 1000 dnia 17-09-2013r., należy oznaczyć na przelewie nr pomieszczenia, którego dotyczy wadium. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się w kasie lub na rachunku bankowym Szpitala.

 

10. Zapraszamy do składania ofert do dnia 17-09-2013r. do godz. 10:10 w siedzibie 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 23, w kancelarii ogólnej (budynek nr 6, pok. nr 28). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „PRZETARG – WYNAJEM POMIESZCZEŃ przy ul. M.C. Skłodowskiej 9”

 

11. Część jawna przetargu - otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie 1 WSzKzP SP ZOZ
w pomieszczeniu socjalnym (budynek nr 6 pok. 12) w dniu
20-09-2013r. o godz. 10.20

 

Uchylenie się przez wygrywającego przetarg od zawarcia umowy skutkuje przepadkiem wadium
na rzecz organizatora przetargu.

 

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2004r., nr 207, poz. 2108/ oraz szczegółowych warunków niniejszego przetargu.

 

Lublin, dnia 21-08-2013r.

 

 

 

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

w/z lek. med. Stanisław Cielica

Załączniki
Download this file (rozstrzygniecie na tablicę.doc)rozstrzygniecie na tablicę.doc[ ]153 Kb02.10.2013 11:49