Start Przetargi Zakończone Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej izolacji pionowej ścian budynku Szpitala w części podpiwniczonej oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych, w ramach zadania 91361 – wykonnie izolacji pionowej ścian budynku
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej izolacji pionowej ścian budynku Szpitala w części podpiwniczonej oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych, w ramach zadania 91361 – wykonnie izolacji pionowej ścian budynku PDF Drukuj Email

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

 


Lublin: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej izolacji pionowej ścian budynku Szpitala w części podpiwniczonej oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych, w ramach zadania 91361 - wykonanie izolacji pionowej ścian budynku Szpitala w części podpiwniczonej w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Al. Racławickie 23
Numer ogłoszenia: 155107 - 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie , Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 718 32 03, faks 81 718 32 03.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej izolacji pionowej ścian budynku Szpitala w części podpiwniczonej oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych, w ramach zadania 91361 - wykonanie izolacji pionowej ścian budynku Szpitala w części podpiwniczonej w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Al. Racławickie 23.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej izolacji pionowej ścian budynku Szpitala w części podpiwniczonej oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych, w ramach zadania 91361 - wykonanie izolacji pionowej ścian budynku Szpitala w części podpiwniczonej w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Al. Racławickie 23 Zakres opracowań projektowych 1)opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej: badania geologiczne, orzeczenie mykologiczne, ekspertyzę konstrukcyjno-mykologiczną, projekt budowlany wielobranżowy obejmujący roboty związane z osuszeniem piwnic budynku, przebudową części pomieszczeń i innymi pracami przewidzianymi w programie funkcjonalno-użytkowym, 2)Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna być wykonana w następujących etapach: a)Uzgodnienie z Zamawiającym ostatecznej metody osuszania ścian i wyboru systemu izolacji ścian piwnic. b)Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w branżach: Architektura ; Informacja BiOZ ; Konstrukcja ; Instalacje wod. - kan.; Instalacje wentylacji i klimatyzacji z automatyką; Instalacje przeciwpożarowe wg wytycznych; Instalacje gazów medycznych; Instalacje elektryczne ; Inne niezbędne dla funkcjonowania pomieszczeń w piwnicach.; c)Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. d)Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, zestawienia materiałów. e)Sporządzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego całego zamierzenia z podziałem na poszczególne etapy. 3)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno - użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ (oddzielny plik załącznika w formie PDF). 4)Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 5)Uwagi i wymagania dotyczące realizacji zamówienia: a)dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia będzie jawna. b)projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary i kosztorysy inwestorskie mają być wykonane w zapisie elektronicznym na płycie CD. Przedmiary i kosztorysy należy sporządzić w programie obsługiwanym przez program NORMA. c) dokumentację należy opracować w następującej ilości egzemplarzy: -projekty budowlane - 4 egz.; -projekty wykonawcze po 3 egz. -specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót po 3 egz. -kosztorysy inwestorskie po 3 egz. -przedmiary robót po 3 egz. -zestawienie kosztów zadania 3 egz. -wersja elektroniczna (na płycie CD) - 1 egz. d) uzgodnienia: -użytkownik, -rzeczoznawca d.s. bhp i ergonomii, -rzeczoznawca d.s. zabezpieczeń ppoż, -Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Kraków, e) akty prawne regulujące zakres i formę opracowań projektowych: -dokumentacja projektowa - ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. nr 243/2010 poz. 1623 tekst jednolity), -rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 81/2012 r. poz. 462), - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. nr 202/2004, poz. 2072), -kosztorysy inwestorskie - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowych (Dz.U. nr 130/2004, poz. 1389). 6)Przedmiot zamówienia będzie wykorzystany przez Zamawiającego przy zlecaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem izolacji pionowej ścian budynku Szpitala w części podpiwniczonej. 7)Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego: a)W ramach umowy Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski w trakcie trwania robot budowlanych związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy zgodnie z art. 20 ust. 1. pkt 4 ustawy Prawo budowlane. b)Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową do dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych objętych umową. c)Zamawiający po podpisaniu umowy na realizację robót budowlanych zawiadomi pisemnie Wykonawcę o terminie realizacji robót. d)Wykonawca będzie pełnić nadzór autorski wg potrzeb wynikających z postępu robót oraz na każde wezwanie inspektora nadzoru, dokonane telefonicznie lub faksem, na trzy dni przed oczekiwanym pobytem - minimum 10 pobytów na budowie w trakcie realizacji zadania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3 000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych) 2.Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego -1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ Lublin, konto nr: 18 1240 5497 1111 0010 2631 6452 Bank PeKaO SA. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 1000 dnia 14-08-2013r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 4.Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w pok. nr 28, w siedzibie Zamawiającego - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6, pokój nr 28, najpóźniej do godz. 1000 dnia 14-08-2013 r. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego -1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 1 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 5.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium: -Wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. -Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. -Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na postawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Wadium Wykonawcy, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: -w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; -którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem, w ciągu ostatnich (3) trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej osuszania budynku lub części budynku i wartości nie niższej niż wartość brutto złożonej oferty.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: -architektonicznej, - konstrukcyjno - budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, zgodnie z art. 14., ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. (t.j. Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623) i rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. z póz. zm. Dz. U. z 2006r. nr 83 poz. 578) - Wymagana jest przynależność projektantów do właściwej Izby Samorządu zawodowego.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony ustalają, że istotna zmiana umowy może nastąpić wg zasad i na warunkach określonych poniżej. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach: 1)zmiana danych, podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.); 2)obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę, (może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia Aneksu do umowy); 3)zmiana stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, cena brutto ulegnie odpowiedniej zmianie i w takim przypadku zmiana ceny nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzania aneksu w tym zakresie. 4)zmiana terminu wykonania zamówienia w przypadku konieczności wydłużenia terminu realizacji umowy wywołanej ważnymi zdarzeniami niemożliwymi do przewidzenia w chwili podpisania umowy, o czas nie dłuższy niż okres trwania przeszkód w realizacji umowy wynikających z ww. zdarzeń. W takim przypadku zmiana dokonuje się po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o ich zaistnieniu - jednak nie później niż w dniu określonym w umowie na dzień zakończenia realizacji zamówienia i potwierdzeniu tych okoliczności przez Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność protokołu konieczności i zaakceptowanego przez strony. Zmiana terminu nastąpi w drodze aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.1wszk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6, pokój nr 08.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2013 godzina 10:00, miejsce: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6, pokój nr 28 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki
Download this file (rozstrzygnięcie na stronę.doc)rozstrzygnięcie na stronę.doc[ ]33 Kb14.08.2013 11:38
Download this file (SIWZ + Załączniki.part2.rar)SIWZ + Załączniki.part2.rar[ ]1456 Kb05.08.2013 10:42
Download this file (SIWZ + Załączniki.part1.rar)SIWZ + Załączniki.part1.rar[ ]1855 Kb05.08.2013 10:42