Start Przetargi Zakończone Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń części oddziału neurologii w ramach zadania 91339 - modernizacja oddziału neurologii i chirurgii w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń części oddziału neurologii w ramach zadania 91339 - modernizacja oddziału neurologii i chirurgii w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Lublinie PDF Drukuj Email

Numer ogłoszenia: 150461 - 2013; data zamieszczenia: 25.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie , Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 718 32 03, faks 81 718 32 03.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1wszk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń części oddziału neurologii w ramach zadania 91339 - modernizacja oddziału neurologii i chirurgii w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, Al. Racławickie 23.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac budowlanych w obiekcie Prace budowlane będą polegały na przebudowie istniejących pomieszczeń oddziału neurologii i przewidują : - Wyburzenie ścianek działowych wg rysunków. - Demontaż starych grzejników, - Demontaż kanałów wentylacyjnych , obudów pionów instalacyjnych, - Demontaż sufitów podwieszanych, - Wyrównanie posadzek i poziomów w miejscach rozbiórek i pomieszczeniach. - Zamurowanie otworów wg rysunków. - Wykucie nadproży i otworów drzwiowych wg rysunków. - Demontaż istniejącej stolarki okiennej, - Demontaż istniejących parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. - Montaż nadproży w ścianach. - Wykonanie poszerzonych otworów w ścianach nośnych . -Skucie starej glazury i usuniecie powłok malarskich ze ścian. - Skucie tynków ze ścian i sufitów. - Skucie posadzek i oczyszczenie podłoża, rozbiórka podłóg drewnianych z usunięciem polepy glinianej; - wykonanie nowych posadzek betonowych na stropach drewnianych; - Budowa nowych ścianek działowych w oddziale w technologii lekkiej z płyt gipsowych z izolacją z wełny mineralnej na ruszcie. - Montaż stolarki okiennej. - Montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, - Wykonanie nowych nadproży i osadzenie ościeżnic drzwiowych. -Wykonanie przejść instalacyjnych przez ściany i stropy. -Wykonanie nowych przewodów wentylacyjnych, przejście przez pozostałe kondygnacje ponad dach. -Wykonanie koniecznych obróbek blacharskich przy kanałach wentylacyjnych. - Obudowa przewodów wentylacyjnych i sanitarnych z cegły. - Skucie podłoża w pomieszczeniach mokrych do konstrukcji stropu. - W pomieszczeniach mokrych należy wykonać izolacje przeciwwilgociowa z płynnej foli np. Saniflex wyłożonej na ściany ok. 15cm. - Wykonanie przejść instalacyjnych przez stropy i ściany, wg rys. - Ułożenie instalacji wod. - kan. do umywalek i ubikacji wg proj. branżowych. - Montaż instalacji wentylacji mechanicznej, - Montaż instalacji elektrycznej wg proj. branżowych. - Montaż kratek wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. - Wykonanie wylewek samopoziomujących pod wykładziny. - Wykonanie obudowy przewodów wentylacyjnych i sanitarnych wg rysunków. - Wykonanie nowych tynków gipsowych 4-kategori pod malowanie. - demontaż i montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. - Montaż rusztów systemowych i stropów podwieszonych, rastrowych typu Armstrong Higiene zgodnie z instrukcja producenta. - Montaż rusztów systemowych i stropów podwieszonych z płyt Nida - GIPS wg rysunku w pomieszczeniach mokrych. - Wyłożenie glazurą ścian pomieszczeń WC, łazienek, pomieszczenia porządkowego i innych mokrych pomieszczeń do pełnej wysokości. - Układanie glazury na posadzkach. - Montaż umywalek i ubikacji wg proj. Branżowych. - Montaż ościeżnic drzwiowych i drzwi. - Montaż drzwi ppoż. - Układanie wykładzin posadzkowych wg zaleceń producenta z wywinięciem na ściany. - Montaż wykładzin ściennych. - Klejenie tapet z włókien szklanych na ścianach. - Montaż narożników, listew odbojowych, poręczy. - Malowanie pomieszczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiary robót stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ (oddzielny plik załącznika w formie PDF ).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 40 000,00 zł (słownie czterdzieści tysięcy złotych). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego -1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ Lublin, konto nr: 18 1240 5497 1111 0010 2631 6452 Bank PeKaO SA. Wadium musi być wniesione najpóźniej do godz. 10:00 dnia 08-08-2013r. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w wyżej wymienionym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 4.Wadium w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w pok. nr 28, w siedzibie Zamawiającego - 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6, pokój nr 28, najpóźniej do godz. 10:00 dnia 08-08-2013 r. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe - na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego -1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, w terminie związania ofertą - zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 1 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 5.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium: Wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na postawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 8.Wadium Wykonawcy, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie; którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegających na wykonaniu robót remontowych, budowlano-montażowych o podobnym zakresie rzeczowym i wartości nie niższej niż wartość brutto złożonej oferty

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wszystkie w/w osoby muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1 mln zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach: 1) w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą określi nowe terminy realizacji robót, przy czym termin wykonania umowy może ulec przesunięciu o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót. 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przerwania robót w przypadku wystąpienia braku środków finansowych. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się pisemnie powiadomić Wykonawcę o tym fakcie, w celu uzgodnienia dalszego działania stron oraz korekty harmonogramu rzeczowo - finansowego. Z tytułu przerwania robót Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, z wyłączeniem zmiany terminu wykonania robót. 3) wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy może ulec zmianie w wyniku przyjęcia rzeczywistych obmiarów (na podstawie książki obmiarów) i wynikających stąd różnic w stosunku do kosztorysów ofertowych pod warunkiem, że wykazana zmiana obmiaru wynika z dokumentacji technicznej i jest w zakresie przedmiotu umowy (kosztorysu ofertowego) w tym przypadku zastosowane będą ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego dla danej pozycji. 4) w przypadku wystąpienia robót zamiennych z przyczyn technologicznych, których nie dało się przewidzieć na dzień zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty zamienne za wynagrodzeniem - w miejsce wynagrodzenia wynikającego z kosztorysu ofertowego dla danej pozycji - z uwzględnieniem cen czynników cenotwórczych przyjętych w ofercie oraz cen urządzeń według faktury zakupu. Wszelkie zmiany technologiczne winny mieć pisemną aprobatę wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.1wszk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6 pok. 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2013 godzina 10:00, miejsce: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6 pok. 28 (kancelaria).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
Download this file (rozstrzygnięcie na stronę.doc)rozstrzygnięcie na stronę.doc[ ]35 Kb22.08.2013 13:26
Download this file (informacja z otwarcia ofert.doc)informacja z otwarcia ofert.doc[ ]37 Kb08.08.2013 10:14
Download this file (Wyjasnienia treści SIWZ.rar)Wyjasnienia treści SIWZ.rar[ ]1045 Kb05.08.2013 12:15
Download this file (architektura neurologia etap I.part5.rar)architektura neurologia etap I.part5.rar[ ]1953 Kb01.08.2013 08:50
Download this file (architektura neurologia etap I.part7.rar)architektura neurologia etap I.part7.rar[ ]1351 Kb01.08.2013 08:39
Download this file (architektura neurologia etap I.part6.rar)architektura neurologia etap I.part6.rar[ ]1953 Kb01.08.2013 08:38
Download this file (architektura neurologia etap I.part4.rar)architektura neurologia etap I.part4.rar[ ]1953 Kb01.08.2013 08:38
Download this file (architektura neurologia etap I.part3.rar)architektura neurologia etap I.part3.rar[ ]1953 Kb01.08.2013 08:38
Download this file (architektura neurologia etap I.part2.rar)architektura neurologia etap I.part2.rar[ ]1953 Kb01.08.2013 08:38
Download this file (architektura neurologia etap I.part1.rar)architektura neurologia etap I.part1.rar[ ]1953 Kb01.08.2013 08:38
Download this file (zalaczniki.part2.rar)zalaczniki.part2.rar[ ]59 Kb25.07.2013 10:01
Download this file (zalaczniki.part1.rar)zalaczniki.part1.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 10:01
Download this file (Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part12.rar)Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part12.rar[ ]1448 Kb25.07.2013 09:59
Download this file (Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part11.rar)Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part11.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:59
Download this file (Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part10.rar)Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part10.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:59
Download this file (Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part09.rar)Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part09.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:59
Download this file (Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part08.rar)Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part08.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:58
Download this file (Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part07.rar)Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part07.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:58
Download this file (Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part06.rar)Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part06.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:58
Download this file (Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part05.rar)Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part05.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:58
Download this file (Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part04.rar)Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part04.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:58
Download this file (Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part03.rar)Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part03.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:58
Download this file (Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part02.rar)Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part02.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:58
Download this file (Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part01.rar)Projekt instalacji sanitarnej neurologia etap I.part01.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:58
Download this file (Projekt gazy medyczne neurologia etap I.part4.rar)Projekt gazy medyczne neurologia etap I.part4.rar[ ]362 Kb25.07.2013 09:57
Download this file (Projekt gazy medyczne neurologia etap I.part3.rar)Projekt gazy medyczne neurologia etap I.part3.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:56
Download this file (Projekt gazy medyczne neurologia etap I.part2.rar)Projekt gazy medyczne neurologia etap I.part2.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:56
Download this file (Projekt gazy medyczne neurologia etap I.part1.rar)Projekt gazy medyczne neurologia etap I.part1.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:56
Download this file (projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part15.rar)projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part15.rar[ ]523 Kb25.07.2013 09:55
Download this file (projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part14.rar)projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part14.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:54
Download this file (projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part13.rar)projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part13.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:54
Download this file (projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part12.rar)projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part12.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:54
Download this file (projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part11.rar)projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part11.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:54
Download this file (projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part10.rar)projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part10.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:54
Download this file (projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part09.rar)projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part09.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:53
Download this file (projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part08.rar)projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part08.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:53
Download this file (projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part07.rar)projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part07.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:53
Download this file (projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part06.rar)projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part06.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:53
Download this file (projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part05.rar)projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part05.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:53
Download this file (projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part04.rar)projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part04.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:53
Download this file (projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part03.rar)projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part03.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:53
Download this file (projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part02.rar)projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part02.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:53
Download this file (projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part01.rar)projekt branża elektryczna neurologia etap 1.part01.rar[ ]1953 Kb25.07.2013 09:52
Download this file (SIWZ + Załączniki.rar)SIWZ + Załączniki.rar[ ]280 Kb25.07.2013 08:56