1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie

Misją Szpitala jest specjalistyczne leczenie i troskliwa opieka

Start Przetargi
Przetargi
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW:
Od dnia 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w procedurze „unijnej” Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składany będzie pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.