Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, których przedmiotem jest wykonywanie diagnostycznych badań laboratoryjnych dla potrzeb 1 WSzKzP Lublin. Drukuj

Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie,
Al. Racławickie 23, działając w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164               poz. 1027 z późn. zm.)

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, których przedmiotem jest wykonywanie diagnostycznych badań laboratoryjnych dla potrzeb 1 WSzKzP Lublin.

 

Szczegółowe warunki konkursu można uzyskać w siedzibie udzielającego zamówienia
– 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika SP ZOZ, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6, pokój nr 08 (zamówienia publiczne) oraz na stronie internetowej www.1wszk.pl w terminie
od dnia 24-02-2015 r. do 05-03-2015 r.

 

Umowa o udzielanie ww. świadczenia zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

 

Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  w  siedzibie udzielającego zamówienia
– 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, budynek nr 6, pokój nr 28 (kancelaria) do dnia 05-03-2015 r., do godz. 1000. Oferty nadesłane pocztą  również  obowiązuje  w/w  termin. Wykonawca  powinien  zamieścić  ofertę  w  kopercie  zapieczętowanej,  która  będzie  posiadać  oznaczenia: „OFERTA – Badania laboratoryjne  – nie otwierać przed dniem 05-03-2015 r. ”.

 

Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 05-03-2015 r. o godz. 10.10.

 

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o wyniku konkursu drogą pisemną oraz w siedzibie
na tablicy ogłoszeń.

 

W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu  w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

 

 

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

 

Lublin, dnia 23-02-2015r.                                płk dr n. med. Zbigniew KĘDZIERSKI

Załączniki
Download this file (powiadomienie na stronę.doc)powiadomienie na stronę.doc[ ]45 Kb13.03.2015 10:47
Download this file (informacja z otwarcia ofert.doc)informacja z otwarcia ofert.doc[ ]35 Kb05.03.2015 10:39
Download this file (SWKO + załączniki.rar)SWKO + załączniki.rar[ ]179 Kb24.02.2015 13:38