Świadczenie usług zdrowotnych w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie Drukuj

Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie,
Al. Racławickie 23, działając w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Część 1. Gotowość do świadczenia usług zdrowotnych na wezwanie przez lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii i przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii w pracowni hemodynamicznej  1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

Część 2. Gotowość do świadczenia usług zdrowotnych na wezwanie przez pielęgniarki w pracowni hemodynamicznej  1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

Część 3. Gotowość do świadczenia usług zdrowotnych na wezwanie przez techników elektroradiologii w pracowni hemodynamicznej  1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert udostępnione będą w siedzibie 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie Al. Racławickie 23, Kancelaria ogólna budynek nr 6, pokój nr 28 i na stronie internetowej www.1wszk.pl od dnia 19.06.2013 r.

 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU KONKURSU –  od dnia zawarcia umowy do 31.12.2016 r.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 28.06.2013 r. do godz. 11.00 w kancelarii ogólnej (p. 28).

Oferta powinna być zaadresowana:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 23 i oznaczona napisem „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych”.

Posiedzenie komisji i otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2013 r. o godz. 11.15.

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o wyniku konkursu drogą pisemną oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń.

W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

W konkursie ofert nie mogą brać udziału pracownicy 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie.

KOMENDANT

płk dr n. med. Zbigniew KĘDZIERSKI

Załączniki
Download this file (rozstrzygnięcie.doc)rozstrzygnięcie.doc[ ]54 Kb05.07.2013 11:10
Download this file (SWKO + załączniki.rar)SWKO + załączniki.rar[ ]113 Kb20.06.2013 08:00