Świadczenie usług zdrowotnych w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie Drukuj

Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 23, działając w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

Część 1. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie neurologii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z neurologii po dwóch latach od rozpoczęcia specjalizacji w oddziale neurologicznym 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

Część 2. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy w izbie przyjęć 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

Część 3. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

Część 4. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii w oddziale chirurgicznym 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji.

Część 5. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii w oddziale chirurgicznym w 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie po godzinach normalnej ordynacji w celu zabezpieczenia zabiegów operacyjnych wg potrzeb Udzielającego zamówienia.

Część 6. Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii w  oddziale chirurgicznym i w poradni chirurgicznej 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert udostępnione będą w siedzibie 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie Al. Racławickie 23, Kancelaria ogólna budynek nr 6, pokój nr 28 i na stronie internetowej www.1wszk.pl od dnia 11.09.2012 r.

Umowa o udzielanie ww. świadczenia zostanie zawarta po rozstrzygnięciu konkursu na okres od 03.10.2012 r. do 30.06.2015 r.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 21.09.2012 r. do godz. 11.00 w kancelarii ogólnej (p. 28).

Oferta powinna być zaadresowana:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie, Al. Racławickie 23 i oznaczona napisem „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych”.

Posiedzenie komisji i otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2012 r. o godz. 11.15.

Komisja niezwłocznie zawiadomi oferentów o wyniku konkursu drogą pisemną oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń.

W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może złożyć do udzielającego zamówienie odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania

W konkursie ofert nie mogą brać udziału pracownicy 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie.

KOMENDANT

płk dr n. med. Zbigniew KĘDZIERSKI

Załączniki
Download this file (SWKO + załączniki.rar)SWKO + załączniki.rar[ ]107 Kb11.09.2012 12:18